Ogólne warunki sprzedaży Yüksel Tohum Polska Sp. z o.o.

Załącznik do uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki YÜKSEL TOHUM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 29.06.2018r.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§ PRZEPISY OGÓLNE

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży zwane dalej Warunkami Sprzedaży, stanowią integralną część umów, zawieranych z kontrahentami zwanymi dalej Kupującymi, przez firmę Yüksel Tohum Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000671083, zwaną dalej Sprzedającym.

2. Warunki sprzedaży dotyczą Produktów dostarczonych przez Sprzedającego, które mogą być użyte wyłącznie w celach uprawy warzyw. Sprzedaż Produktów przez Sprzedającego następuje wyłącznie w celach działalności wytwórczej w rolnictwie ogrodnictwie, sadownictwie lub innej podobnej działalności w zakresie produkcji roślinnej.
3. Warunki sprzedaży Produktów konsumentom regulują niniejsze Warunki Sprzedaży z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich przepisów powszechnie obowiązujących regulujących odpowiedzialność sprzedającego wobec konsumenta, których stosowania wyłączyć nie można. W przypadku nabywania Produktów nie w ramach prowadzonej działalności wytwórczej w rolnictwie winno to zostać odrębnie oznaczone przez Kupującego w Zamówieniu.

4. Kupujący zobowiązuje się nie wykorzystywać Produktów do celów rozmnożeniowych oraz zobowiązuje się zbywać towary wytworzone z dostarczonych Produktów wyłącznie pod nazwą
odmiany stosowaną przez Sprzedającego.

5. W oparciu o art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t) (Kodeks Cywilny) rękojmia za wady fizyczne Produktów jest wyłączona.

§ DEFINICJE

Na potrzeby niniejszych Warunków Sprzedaży strony przyjmują następujące definicje:
1. Towar – nasiona
2. Wysiew – wysiew zakupionego Towaru do gruntu lub do palet.

§ ZAMÓWIENIA

1. Kupujący może nabyć Produkty na podstawie zamówienia złożonego na formularzu dostępnym w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej lub telefonicznie pod numerem 796 682 323 lub 691 429 001 (Zamówienie)

2. Zamówienie złożone przez Kupującego podlega akceptacji przez Sprzedającego. Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia na Produkt (Potwierdzenie Zamówienia).

3. Produkty mogą być dostarczane Kupującemu jednorazowo lub partiami. W przypadku dostaw partiami § 3 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

4. Produkty dostarczane są w opakowaniach zapewniających jego należyte zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Koszty opakowania Produktów obciążają Sprzedającego chyba, że Strony uzgodniły szczególny rodzaj opakowania, dostosowany do indywidualnych potrzeb Kupującego.
5. Jeżeli nic innego nie wynika z treści Potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 2 termin i miejsce dostarczenia Produktów określa Zamówienie/Potwierdzenie Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dostarczenia Produktów w terminie innym aniżeli wynikający z treści Zamówienia/Potwierdzenia Zamówienia, o ile przyczyną takiej zmiany będą okoliczności od niego niezależne, w tym także wynikające z przyczyn leżących po stronie Producenta. O zmianie terminu dostarczenia Produktów Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego.

6. Z zastrzeżeniem odrębnych ustaleń wynikających z Potwierdzenia Zamówienia, w przypadku dostarczenia Produktów do miejsca wskazanego przez Kupującego Produkty są dostarczane według wyboru Kupującego za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej na koszt i ryzyko Kupującego.

7. W przypadku dostarczenia Produktów do miejsca wskazanego przez Kupującego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu lub jego części przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Produktów i/lub ich części przewoźnikowi.

8. W razie braku zamówionych Produktów u Producenta, w tym w szczególności niepowodzeń w produkcji lub wcześniejszej sprzedaży całego zapasu zamówionej odmiany, Sprzedający poinformuje Kupującego o braku możliwości realizacji zamówienia ewentualnie zaproponuje inne produkty.

9. Po otrzymaniu Zamówienia przez Sprzedającego, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Zamówienia, wszelkie natomiast modyfikacje Zamówienia są możliwe wyłącznie za zgodą Sprzedającego odrębnie wyrażoną w Potwierdzeniu Zamówienia, pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej.

§ WYNAGRODZENIE

1. Ceny poszczególnych Produktów każdorazowo są określane w aktualnych Warunkach Dystrybucji Nasion Yüksel Tohum Polska

2. Wynagrodzenie za Produkty zostanie wypłacone Sprzedającemu zgodnie z warunkami określonymi w Zamówieniu/Potwierdzeniu Zamówienia, na podstawie faktury VAT wystawionej i doręczonej Kupującemu wraz z Produktami. O ile nie wynika nic innego z Potwierdzenia Zamówienia termin płatności określa faktura VAT. W przypadku dostarczania Produktów partiami Sprzedający wystawia fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie za poszczególne dostarczone partie Produktów.

3. Sprzedający na warunkach określonych w Zamówieniu lub Potwierdzeniu Zamówienia w chwili zawarcia umowy Sprzedający może pobrać zaliczkę na poczet realizacji Zamówienia. Wysokość pobranej zaliczki stwierdzona zostaje w Zamówieniu lub Potwierdzeniu Zamówienia.

4. W przypadku dostaw partiami postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio z tym, że zaliczkę zalicza się stosunkowo do wartości dostarczonych Produktów.

5. Kupujący dokonuje zapłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, tj bank PKO BP S.A. konto 33 1020 4580 0000 1202 0179 4775

6. W przypadku uiszczenia przez Kupującego zaliczki jest ona zaliczana na poczet ceny za towar Sprzedającego.

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Sprzedający naliczy odsetki ustawowe oraz zwrot pełnych kosztów odzyskiwania należności w tym kosztów obsługi prawnej oraz kosztów postępowania sądowego.

8. W przypadku wszczęcia przeciwko Odbiorcy postępowania upadłościowego bądź postępowania likwidacyjnego cała cena za zakupiony towar staje się natychmiast wymagalna.

§ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedający gwarantuje zdolność kiełkowania nasion znajdujących się w jego ofercie, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w uprawie.
2. W przypadku niemożności dostarczenia Produktów na skutek okoliczności niezawinionych przez Sprzedającego, w tym wynikających z okoliczności leżących po stronie Producenta, Sprzedający zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu zaliczki pobranej stosownie do § 4 ust. 4 Warunków Sprzedaży. Odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę nie obejmuje poniesionych nakładów i utraconych korzyści przez Kupującego. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za zwłokę w dostarczeniu Produktów, chyba że szkoda wynikła z jego winy.

3. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego w związku z realizacją Zamówienia ograniczona jest wyłącznie do wysokości ceny sprzedaży brutto o której mowa w § 4 niniejszych Warunków Sprzedaży, ustalonej w chwili zawarcia umowy.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty związane z wysiewem nasion którego nie był sprzedawcą, jak również Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Produkty były nabyte przez Kupującego w nieodpowiednim czasie do wysiewu (wysadzenia), lub były przechowywane zbyt długo w nieodpowiednich warunkach a także nie ponosi odpowiedzialności za błędy w uprawie.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę Kupującego powstałą w związku z dostarczeniem Produktów w sposób określony w § 3 ust. 3 lub niedostarczeniem całości lub partii Produktów zgodnie z § 3 ust. 5 i 8.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne Produktów.

§ ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Wszelkie Produkty dostarczone Kupującemu przez Sprzedającego pozostają własnością sprzedającego aż do momentu uregulowania wszelkich należności wynikających ze stosunku handlowego z kupującym.

§ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Kupującego zakupów. Dokonując zakupu Kupujący może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego jego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego Zamówienia. Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie niniejszych Warunków Sprzedaży w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej a także prawo do przenoszenia danych. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Yüksel Tohum Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000671083. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi Kupujący.

§ PRZEPISY KOŃCOWE

1. Opisy Produktów i ich zdjęcia znajdujące się na stronie http://www.Yüksel polska.pl/ lub w siedzibie Sprzedającego pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sprzedającego. Kupujący ani żadna osoba trzecia nie jest uprawniona do wykorzystywania tych opisów i zdjęć w celach innych niż związane z realizacją Zamówienia.

2. Wszelkie wskazówki agrotechniczne przekazywane przez Sprzedającego lub Producenta mają charakter wyłącznie informacyjny, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w następstwie zastosowania się przez Kupującego do otrzymanych wskazówek agrotechnicznych.

3. Sprzedający oraz Producent nie ponoszą odpowiedzialności za dalszy wzrost zakupionych roślin (w tym wybijanie w pędy kwiatostanowe) ponieważ jest to związane z czynnikami zewnętrznymi.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami Sprzedaży stosuje się przepisy prawa obowiązującego w Polsce, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy Zamówieniem a Potwierdzeniem Zamówienia wiążąca dla stron pozostaje treść Potwierdzenia Zamówienia.

7. Sądem właściwy w przypadku sporu między Kupującym a Sprzedającym jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.