Klauzula informacyjna RODO Yüksel Tohum

Klauzula informacyjna RODO Yüksel Tohum

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Yüksel Tohum Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, wpisana do KRS w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000671083.
W zakresie dotyczącym danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem e -mail: ecichoszewska@yukselseed.com

Dane osobowe będą przetwarzane przez Yüksel Tohum Polska Sp. z o.o. w szczególności w celu niezbędnym dla zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży towarów, wystawienia faktury oraz w celach marketingowych. Marketing bezpośredni może być prowadzony za pomocą środków komunikacji elektronicznej, urządzeń telekomunikacyjnych, spotkań bezpośrednich.
Podanie danych jest dobrowolne ale jest warunkiem wystawienia faktury.

Okres przez który będą przechowywane dane:

a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klienta (reklamacji, gwarancji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
c) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
6) prawo przenoszenia danych
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
8) prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego UE, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

Prawa wymienione w pkt 1-6 oraz 8 można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres e mail: ecichoszewska@yukselseed.com lub na adres siedziby z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.